Prawo odstÄ…pienia od umowy dla konsumenta
(Konsumentem jest każda osoba fizyczna dokonujÄ…ca czynnoÅ›ci prawnej w celach, które nie mogÄ… być w przeważajÄ…cym stopniu przypisane ani jej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej ani niezależnej dziaÅ‚alnoÅ›ci zawodowej).


Pouczenie o odstÄ…pieniu od umowy

Prawo odstÄ…pienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstÄ…pienia od umowy wynosi 14 dni od dnia,


- w którym weszli PaÅ„stwo w posiadanie towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez PaÅ„stwa weszÅ‚a w posiadanie towarów, jeżeli zamówili PaÅ„stwo jeden lub kilka towarów w ramach jednego zamówienia i jest on/sÄ… one dostarczane w ramach jednej wysyÅ‚ki;

- w którym weszli PaÅ„stwo w posiadanie ostatniego z towarów lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez PaÅ„stwa weszÅ‚a w posiadanie ostatniego z towarów, jeżeli zamówili PaÅ„stwo w ramach jednego zamówienia wiele towarów i sÄ… one dostarczane osobno;

Aby skorzystać z prawa odstÄ…pienia od umowy, muszÄ… PaÅ„stwo poinformować nasAby skorzystać z prawa do odwoÅ‚ania, musi Pan(-i) poinformować nas (Fabian Werner, Kantstr. 86, 10627 Berlin, numer telefonu: 03020848315, adres e-mail: office@diadorn.de) za pomocÄ… jednoznacznego oÅ›wiadczenia (np. listu przesÅ‚anego pocztÄ… albo wiadomoÅ›ci e-mail) o swojej decyzji odwoÅ‚ania niniejszej umowy. W tym celu może Pan(-i) użyć zaÅ‚Ä…czonego wzorcowego formularza odwoÅ‚ania; nie jest to jednak wymagane.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstÄ…pienia od umowy

W przypadku odstÄ…pienia od niniejszej umowy zwracamy PaÅ„stwu wszystkie otrzymane od PaÅ„stwa pÅ‚atnoÅ›ci, w tym koszty dostawy (z wyjÄ…tkiem dodatkowych kosztów wynikajÄ…cych z wybranego przez PaÅ„stwa sposobu dostarczenia innego niż najtaÅ„szy zwykÅ‚y sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwÅ‚ocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym otrzymaliÅ›my informacjÄ™ o PaÅ„stwa decyzji o wykonaniu prawa odstÄ…pienia od niniejszej umowy. Zwrotu pÅ‚atnoÅ›ci dokonamy przy użyciu takich samych sposobów pÅ‚atnoÅ›ci, jakie zostaÅ‚y przez PaÅ„stwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliÅ›cie siÄ™ PaÅ„stwo na inne rozwiÄ…zanie; w każdym przypadku nie poniosÄ… PaÅ„stwo żadnych opÅ‚at w zwiÄ…zku z tym zwrotem.


Możemy wstrzymać siÄ™ ze zwrotem pÅ‚atnoÅ›ci do czasu otrzymania towarów lub do czasu dostarczenia nam dowodu ich odesÅ‚ania, w zależnoÅ›ci od tego, które zdarzenie nastÄ…pi wczeÅ›niej.

ProszÄ™ odesÅ‚ać lub przekazać nam towary lub na adres Alfred Schuon GmbH, c/o Diadorn - „Lager 2“, Industriestraße 40, 72221 Haiterbach , niezwÅ‚ocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas PaÅ„stwo o odstÄ…pieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeÅ›lÄ… PaÅ„stwo rzecz przed upÅ‚ywem terminu 14 dni.

BÄ™dÄ… PaÅ„stwo musieli ponieść bezpoÅ›rednie koszty zwrotu rzeczy, które mogÄ… zostać w zwykÅ‚y sposób odesÅ‚ane pocztÄ…, jak również koszty zwrotu rzeczy, które nie mogÄ… zostać w zwykÅ‚y sposób odesÅ‚ane pocztÄ…. Wysokość kosztów zwrotu rzeczy, które nie mogÄ… zostać w zwykÅ‚y sposób odesÅ‚ane pocztÄ…, szacowana jest maksymalnie na kwotÄ™ okoÅ‚o 29 EUR.

OdpowiadajÄ… PaÅ„stwo tylko za zmniejszenie wartoÅ›ci towarów wynikajÄ…ce z korzystania z nich w sposób inny niż byÅ‚o to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Wyłączenie lub wygaśnięcie prawa odstąpienia

Prawo odstÄ…pienia od umowy nie przysÅ‚uguje w przypadku umów:

  • o dostarczenie towarów nieprefabrykowanych, dla których wyprodukowania istotny jest indywidualny wybór i specyfikacja konsumenta lub towarów, które jednoznacznie dostosowane sÄ… do zindywidualizowanych potrzeb konsumenta;
  • o dostarczenie towarów, ulegajÄ…cych szybkiemu zepsuciu lub majÄ…cych krótki termin przydatnoÅ›ci do użycia;
  • o dostarczenie napojów alkoholowych, których cena zostaÅ‚a uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastÄ…pić dopiero po upÅ‚ywie 30 dni od zawarcia umowy i których wartość zależy od wahaÅ„ na rynku, nad którymi przedsiÄ™biorca nie ma kontroli;
  • o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjÄ…tkiem umowy o prenumeratÄ™;
Prawo odstÄ…pienia wygasa przedwczeÅ›nie w przypadku umów:
  • o dostarczenie zapieczÄ™towanych towarów, które ze wzglÄ™du na ochronÄ™ zdrowia lub ze wzglÄ™dów higienicznych nie nadajÄ… siÄ™ do zwrotu, jeżeli zapieczÄ™towanie zostaÅ‚o usuniÄ™te po dostarczeniu;
  • o dostarczenie towarów, które po dostarczeniu, ze wzglÄ™du na swój charakter, zostajÄ… nierozÅ‚Ä…cznie poÅ‚Ä…czone z innymi rzeczami;
  • o dostarczenie nagraÅ„ dźwiÄ™kowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczÄ™towanym opakowaniu, jeżeli zapieczÄ™towanie zostaÅ‚o usuniÄ™te po dostarczeniu.                         
Wzór formularza odstÄ…pienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Fabian Werner, Kantstr. 86, 10627 Berlin, adres e-mail: office@diadorn.de :

- Ja/My(*) niniejszym informujÄ™/informujemy(*) o moim/naszym odstÄ…pieniu od umowy sprzedaży nastÄ™pujÄ…cych towarów(*) /o Å›wiadczenie nastÄ™pujÄ…cej
usługi(*)

- Data zamówienia(*)/odbioru(*)

- ImiÄ™ i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyÅ‚any w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.