Polityka prywatności

UdostÄ™pnianie Twoich danych osobowych nie jest zalecane ustawowo ani umownie, ani też w celu zawarcia umowy, o ile w tekÅ›cie poniżej nie podano innych informacji. Nie jesteÅ› zobowiÄ…zana/-y do udostÄ™pnienia danych. NieudostÄ™pnienie nie pociÄ…ga za sobÄ… żadnych konsekwencji. W odniesieniu do poniższych procesów przetwarzania danych zasada ta obowiÄ…zuje tylko w przypadku, gdy niniejszy tekst nie zawiera odmiennych informacji.
„Dane osobowe” to wszelkie informacje, które odnoszÄ… siÄ™ do zidentyfikowanych lub możliwych do identyfikacji osób fizycznych.
 
Pliki dzienników serwerów
Można odwiedzać nasze strony internetowe, nie podajÄ…c danych osobowych. 
Podczas każdego dostÄ™pu do naszej strony internetowej przeglÄ…darka użytkownika przekazuje nam lub naszym dostawcom usÅ‚ug hostingowych / usÅ‚ugodawcom IT dane dotyczÄ…ce korzystania, które zapisywane sÄ… w danych protokoÅ‚u (tzw. plikach dzienników serwerów). Do tych zapisanych danych należy np. nazwa uruchomionej strony, data i godzina uruchomienia, adres IP, przesÅ‚ana ilość danych i dostawca wysyÅ‚ajÄ…cy zapytanie. Przetwarzanie odbywa siÄ™ na podstawie art. 6 punkt 1 lit. f RODO z tytuÅ‚u uprawnionego interesu dotyczÄ…cego zapewnienia prawidÅ‚owego dziaÅ‚ania naszej strony internetowej oraz w celu poprawy naszej oferty. 
 
Kontakt

Administrator
Skontaktuj siÄ™ z nami, jeÅ›li masz takie życzenie. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych: 
Fabian Werner, Kantstr. 86, 10627 Berlin Deutschland, 03020848315, office@diadorn.de


Kontakt z inicjatywy klienta za pośrednictwem e-maila
JeÅ›li z wÅ‚asnej inicjatywy skontaktujÄ… siÄ™ PaÅ„stwo z nami za poÅ›rednictwem e-maila, bÄ™dziemy zbierać PaÅ„stwa dane osobowe (imiÄ™ i nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomoÅ›ci) tylko w takim zakresie, w jakim je PaÅ„stwo podali. Przetwarzanie danych sÅ‚uży do przetwarzania PaÅ„stwa zapytania zwiÄ…zanego z kontaktem i udzielenia na nie odpowiedzi. 
Jeżeli celem kontaktu jest przeprowadzenie działań przedumownych (np. doradztwo w przypadku zainteresowania zakupem, przygotowanie ofert) lub jeżeli dotyczy on umowy już zawartej między Państwem a nami, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
Jeżeli nawiÄ…zanie kontaktu nastÄ™puje z innych powodów, przetwarzanie danych odbywa siÄ™ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz przeważajÄ…cy uzasadniony interes polegajÄ…cy na przetworzeniu PaÅ„stwa zapytania i udzieleniu odpowiedzi na nie. W takim przypadku, z przyczyn zwiÄ…zanych z PaÅ„stwa szczególnÄ… sytuacjÄ…, majÄ… PaÅ„stwo w każdej chwili prawo wniesienia sprzeciwu wobec opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO przetwarzania danych osobowych, które PaÅ„stwa dotyczÄ….
PaÅ„stwa adres e-mail wykorzystamy tylko w celu przetworzenia PaÅ„stwa zapytania. PaÅ„stwa dane zostanÄ… nastÄ™pnie usuniÄ™te z uwzglÄ™dnieniem ustawowych okresów przechowywania, o ile nie wyrazili PaÅ„stwo zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.
 

Konto klienta      Zamówienia      

Konto klienta
Podczas otwierania konta klienta pobieramy Twoje dane osobowe w podanym tam zakresie. Przetwarzanie danych sÅ‚uży poprawie obsÅ‚ugi zakupów oraz uproszczeniu procedury realizacji zamówieÅ„. Przetwarzanie danych odbywa siÄ™ za TwojÄ… zgodÄ… na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO. W każdej chwili możesz wycofać zgodÄ™, wysyÅ‚ajÄ…c do nas stosownÄ… informacjÄ™, nie ulega przy tym naruszeniu legalność dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania. Twoje konto klienta zostanie nastÄ™pnie usuniÄ™te.
 
Zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przy zamówieniach
Podczas zamówienia zbieramy i przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, jeÅ›li jest to konieczne do realizacji i finalizacji zamówienia oraz odpowiedzi na zapytania użytkowników. UdostÄ™pnienie danych konieczne jest w celu zawarcia umowy. NieudostÄ™pnienie danych uniemożliwia zawarcie umowy. Przetwarzanie odbywa siÄ™ na podstawie art. 6 punkt 1 lit. b RODO i jest konieczne do realizacji zawartej umowy. 
Dane sÄ… przekazywane na przykÅ‚ad wybranym przez użytkownika przedsiÄ™biorstwom wysyÅ‚kowym oraz dostawcom dropshippingu, dostawcom usÅ‚ug pÅ‚atniczych, oferentom usÅ‚ug zwiÄ…zanych z realizacjÄ… zamówienia oraz dostawcom usÅ‚ug IT. We wszystkich przypadkach bezwzglÄ™dnie przestrzegamy ustawowych przepisów. Zakres przekazywania danych ogranicza siÄ™ do minimalnego poziomu.
 
Firmy wysyÅ‚kowe       System gospodarki towarowej      

Przekazywanie adresu e-mail firmom wysyłkowym w celu informowania o statusie przesyłki
Twój adres e-mail przekazujemy w ramach realizacji umowy firmie transportowej, o ile wyraziÅ‚aÅ›/-eÅ› na to wyraźnÄ… zgodÄ™ podczas procedury skÅ‚adania zamówienia. Przekazanie sÅ‚uży informowaniu CiÄ™ o statusie przesyÅ‚ki za poÅ›rednictwem e-maila. Przetwarzanie danych odbywa siÄ™ za TwojÄ… zgodÄ… na podstawie art. 6 (1) lit. a DSGVO. W każdej chwili możesz wycofać zgodÄ™, wysyÅ‚ajÄ…c do nas lub do firmy transportowej stosownÄ… informacjÄ™, nie ulega przy tym naruszeniu legalność dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania.
 
Korzystanie z zewnętrznego systemu gospodarki towarowej
W celu realizacji umowy wykorzystujemy system gospodarki towarowej w ramach przetwarzania zlecenia. W tym celu Twoje dane osobowe, które zostaÅ‚y pobrane w ramach zamówienia, sÄ… przekazywane do
Pickware GmbH, Goebelstr. 21, 64293 Darmstadt, Niemcy 
Billbee GmbH, Arolser Str. 10, 34477 Twistetal, Niemcy 


Dostawcy usÅ‚ug pÅ‚atniczych       Kontrola wiarygodnoÅ›ci      

Korzystanie z PayPal Express
Na naszej witrynie internetowej korzystamy z serwisu pÅ‚atniczego PayPal Express firmy PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luksemburg; "PayPal").
Przetwarzanie danych ma na celu umożliwienie oferowania realizacji zapłaty poprzez serwis płatniczy PayPal Express.
WÅ‚Ä…czenie tego serwisu wymaga, aby PayPal Express przy otwieraniu witryny internetowej gromadziÅ‚, zapisywaÅ‚ i analizowaÅ‚ dane (np. adres IP, typ urzÄ…dzenia, system operacyjny, typ przeglÄ…darki, lokalizacja Twojego urzÄ…dzenia). W tym celu mogÄ… być też stosowane pliki cookie. Pliki cookie umożliwiajÄ… ponowne rozpoznanie Twojej przeglÄ…darki internetowej. 
Wykorzystanie plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa siÄ™ na podstawie § 15 ust. 3 zdanie 1 TMG (niemiecka ustawa o mediach elektronicznych). Dane osobowe użytkowników sÄ… przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z uwagi na nasz przeważajÄ…cy, uzasadniony interes w zakresie zaoferowania różnych sposobów pÅ‚atnoÅ›ci zorientowanych na klienta. MajÄ… PaÅ„stwo prawo w każdej chwili sprzeciwić siÄ™ przetwarzaniu PaÅ„stwa danych osobowych, jeÅ›li istniejÄ… powody wynikajÄ…ce z PaÅ„stwa szczególnej sytuacji.
Z chwilą wyboru i skorzystania z PayPal Express dane wymagane do realizacji płatności przesyłane są do PayPal, aby umożliwić wykonanie umowy za pośrednictwem wybranego przez Ciebie rodzaju płatności. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
WiÄ™cej informacji na temat przetwarzania danych przy korzystaniu z serwisu pÅ‚atnoÅ›ci PayPal Express można znaleźć w odpowiedniej deklaracji ochrony danych pod adresem.
 
Korzystanie z usługi PayPal Check-Out
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usÅ‚ugi pÅ‚atnoÅ›ci PayPal Check-Out firmy PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Przetwarzanie danych sÅ‚uży temu, aby móc zaoferować PaÅ„stwu pÅ‚atność za poÅ›rednictwem serwisu pÅ‚atniczego. W przypadku wyboru i korzystania z pÅ‚atnoÅ›ci za poÅ›rednictwem systemu PayPal, karty kredytowej za poÅ›rednictwem systemu PayPal, polecenia zapÅ‚aty za poÅ›rednictwem systemu PayPal lub "ZapÅ‚ać później" za poÅ›rednictwem systemu PayPal, dane wymagane do realizacji pÅ‚atnoÅ›ci sÄ… przekazywane do systemu PayPal, w celu realizacji umowy z PaÅ„stwem za pomocÄ… wybranej metody pÅ‚atnoÅ›ci. Przetwarzanie to odbywa siÄ™ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

W tym celu mogÄ… być zapisywane pliki cookie, które umożliwiajÄ… rozpoznanie przeglÄ…darki użytkownika. To przetwarzanie danych odbywa siÄ™ zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu w zorientowanym na klienta oferowaniu różnych rodzajów pÅ‚atnoÅ›ci. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić siÄ™ przetwarzaniu jego danych osobowych, jeÅ›li istniejÄ… powody wynikajÄ…ce z jego szczególnej sytuacji.

Karta kredytowa przez PayPal, polecenie zapÅ‚aty przez PayPal & "ZapÅ‚ać później" przez PayPal
W przypadku poszczególnych metod pÅ‚atnoÅ›ci, takich jak karta kredytowa za poÅ›rednictwem PayPal, polecenie zapÅ‚aty za poÅ›rednictwem PayPal lub "ZapÅ‚ać później" za poÅ›rednictwem PayPal, PayPal zastrzega sobie prawo do uzyskania w razie potrzeby informacji kredytowych na podstawie procedur matematyczno-statystycznych z wykorzystaniem agencji informacyjnych/wywiadowni gospodarczych. W tym celu PayPal przekazuje dane osobowe wymagane do oceny kredytowej wywiadowni gospodarczej i wykorzystuje otrzymane informacje o statystycznym prawdopodobieÅ„stwie zalegÅ‚oÅ›ci w pÅ‚atnoÅ›ciach do podjÄ™cia ważonej decyzji o uzasadnieniu, realizacji lub zakoÅ„czeniu stosunku umownego. Raport kredytowy może zawierać wartoÅ›ci prawdopodobieÅ„stwa (wartoÅ›ci punktowe), które sÄ… obliczane na podstawie uznanych naukowo metod matematyczno-statystycznych i których obliczenia obejmujÄ… dane adresowe. PaÅ„stwa uzasadnione interesy sÄ… uwzglÄ™dniane zgodnie z przepisami prawa. Przetwarzanie danych sÅ‚uży ocenie kredytowej w celu zainicjowania umowy. Przetwarzanie odbywa siÄ™ na podstawie art. 6 UST. 1 lit. f RODO z naszego nadrzÄ™dnego uzasadnionego interesu w zakresie ochrony przed niedotrzymaniem terminu pÅ‚atnoÅ›ci, gdy PayPal dokonuje pÅ‚atnoÅ›ci zaliczkowych.
W każdej chwili mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania swoich danych osobowych na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO, powiadamiając firmę PayPal. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy za pomocą żądanego przez Państwa sposobu płatności. Niepodanie danych spowoduje, że umowa nie będzie mogła być zawarta z wybraną przez Państwa formą płatności.

Inni lokalni usługodawcy
W przypadku pÅ‚atnoÅ›ci za pomocÄ… metody pÅ‚atnoÅ›ci innego lokalnego usÅ‚ugodawcy dane wymagane do realizacji pÅ‚atnoÅ›ci sÄ… przekazywane do PayPal. Przetwarzanie to odbywa siÄ™ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.  W celu realizacji tego typu pÅ‚atnoÅ›ci dane mogÄ… być nastÄ™pnie przekazywane przez PayPal do odpowiedniego usÅ‚ugodawcy. Przetwarzanie to odbywa siÄ™ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Innymi lokalnymi usÅ‚ugodawcami mogÄ… być na przykÅ‚ad:

- Sofort (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy)
- giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt nad Menem)

Zakup na rachunek przez PayPal
W przypadku pÅ‚atnoÅ›ci za pomocÄ… metody pÅ‚atnoÅ›ci zakup na rachunek, dane niezbÄ™dne do realizacji pÅ‚atnoÅ›ci sÄ… najpierw przekazywane do PayPal. W celu realizacji tej metody pÅ‚atnoÅ›ci dane zostanÄ… nastÄ™pnie przekazane przez PayPal do Ratepay GmbH (Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin; "Ratepay"), aby móc zrealizować umowÄ™ z PaÅ„stwem za pomocÄ… wybranej metody pÅ‚atnoÅ›ci. Przetwarzanie to odbywa siÄ™ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W razie potrzeby Ratepay przeprowadza kontrolÄ™ kredytowÄ… na podstawie procedur matematyczno-statystycznych z wykorzystaniem instytucji informacyjnych/wywiadowni gospodarczych zgodnie z procedurÄ… opisanÄ… powyżej. Przetwarzanie danych sÅ‚uży ocenie kredytowej w celu zainicjowania umowy. Przetwarzanie odbywa siÄ™ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO z naszego nadrzÄ™dnego uzasadnionego interesu w ochronie przed niedotrzymaniem terminu pÅ‚atnoÅ›ci, gdy Ratepay dokonuje pÅ‚atnoÅ›ci zaliczkowych. WiÄ™cej informacji na temat ochrony danych i tego, z jakich instytucji informacyjnych/wywiadowni gospodarczych korzysta Ratpay, można znaleźć na stronach https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/ i https://www.ratepay.com/legal-payment-creditagencies/.

Bardziej szczegóÅ‚owe informacje na temat przetwarzania danych podczas korzystania z systemu PayPal można znaleźć w powiÄ…zanym oÅ›wiadczeniu o ochronie danych pod adresem https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.


Korzystanie z Amazon Payments
Na naszej witrynie internetowej korzystamy z serwisu pÅ‚atnoÅ›ci Amazon Payments należącego do Amazon Payments Europe s.c.a. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg; “Amazon Payments”).
Przetwarzanie danych ma na celu umożliwienie zaoferowania realizacji zapłaty poprzez serwis płatności Amazon Payments.
Włączenie tego serwisu wymaga, aby Amazon Payments przy otwieraniu witryny internetowej gromadził, zapisywał i analizował dane (np. adres IP, typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, lokalizacja Twojego urządzenia). W tym celu mogą być też stosowane pliki cookie. Pliki cookie umożliwiają ponowne rozpoznanie Twojej przeglądarki internetowej.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa siÄ™ za zgodÄ… użytkownika na podstawie § 15 ust. 3 zdanie 1 TMG (niemiecka ustawa o mediach elektronicznych) w powiÄ…zaniu z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe użytkowników sÄ… przetwarzane za ich zgodÄ… na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili odwoÅ‚ać swojÄ… zgodÄ™ bez wpÅ‚ywu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody do momentu odwoÅ‚ania.
Z chwilÄ… wyboru i skorzystania z “Amazon Payments” dane wymagane do realizacji pÅ‚atnoÅ›ci przesyÅ‚ane sÄ… do Amazon Payments, aby umożliwić wykonanie umowy za poÅ›rednictwem wybranego przez Ciebie rodzaju pÅ‚atnoÅ›ci. Przetwarzanie to odbywa siÄ™ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
WiÄ™cej informacji na temat przetwarzania danych przy korzystaniu z serwisu pÅ‚atnoÅ›ci Amazon Payments można znaleźć w odpowiedniej deklaracji ochrony danych pod adresem: https://pay.amazon.com/de/help/201212490.


Gromadzenie i przetwarzanie danych w przypadku kontroli wiarygodnoÅ›ci 
Jeżeli wykonujemy usÅ‚ugÄ™ z wyprzedzeniem, np. w przypadku pÅ‚atnoÅ›ci na fakturÄ™ lub przez polecenie zapÅ‚aty, zastrzegamy sobie prawo, aby w razie potrzeby zasiÄ™gnąć informacji o wiarygodnoÅ›ci na podstawie metod matematyczno-statystycznych 
Tesch mediafinanz GmbH , Weiße Breite 5 , 49084 Osnabrück. W tym celu przesyÅ‚amy tam dane osobowe, które sÄ… konieczne do sprawdzenia wiarygodnoÅ›ci, i wykorzystujemy otrzymane informacje dotyczÄ…ce statystycznego prawdopodobieÅ„stwa wystÄ…pienia zalegÅ‚oÅ›ci w spÅ‚acie do podjÄ™cia przemyÅ›lanej decyzji o nawiÄ…zaniu, realizacji lub zakoÅ„czeniu stosunku umownego. Informacja o wiarygodnoÅ›ci może zawierać wartoÅ›ci prawdopodobieÅ„stwa (wartoÅ›ci score), które obliczane sÄ… w oparciu o uznane naukowo metody matematyczno-statystyczne i przy obliczaniu których uwzglÄ™dniane sÄ… m.in. dane adresowe. Twoje interesy, które wymagajÄ… ochrony, zostanÄ… uwzglÄ™dnione zgodnie z przepisami ustawowymi. Przetwarzanie danych sÅ‚uży sprawdzeniu wiarygodnoÅ›ci w celu doprowadzenia do zawarcia umowy. Przetwarzanie danych odbywa siÄ™ na podstawie art. 6 (1) lit. f DSGVO z uzasadnionego interesu do ochrony przed zalegÅ‚oÅ›ciÄ… w spÅ‚acie, gdy usÅ‚uga wykonywana jest przez nas z wyprzedzeniem. Z przyczyn, które wynikajÄ… z Twojej szczególnej sytuacji, w każdej chwili masz prawo sprzeciwić siÄ™ opartemu na art. 6 (1) lit. f DSGVO przetwarzaniu dotyczÄ…cych Ciebie danych osobowych poprzez przekazanie nam stosownej informacji. UdostÄ™pnienie danych jest wymagane do zawarcia umowy z preferowanym przez Ciebie rodzajem pÅ‚atnoÅ›ci. NieudostÄ™pnienie skutkuje tym, że umowa nie może zostać zawarta z wybranym przez Ciebie rodzajem pÅ‚atnoÅ›ci.

Korzystanie z SOFORT
W celu realizacji pÅ‚atnoÅ›ci na naszej stronie internetowej korzystamy z  usÅ‚ug dostawcy usÅ‚ug pÅ‚atniczych SOFORT GmbH, (Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy; „SOFORT”). Sofort GmbH jest spóÅ‚kÄ… należącÄ… do Grupy Klarna (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Sztokholm, Szwecja). Przetwarzanie danych sÅ‚uży umożliwieniu nam udostÄ™pniania PaÅ„stwu różnych metod pÅ‚atnoÅ›ci poprzez przetwarzanie pÅ‚atnoÅ›ci za poÅ›rednictwem dostawcy usÅ‚ug pÅ‚atniczych SOFORT. JeÅ›li wybrali PaÅ„stwo tÄ™ opcjÄ™ pÅ‚atnoÅ›ci, dane wymagane do przetwarzania pÅ‚atnoÅ›ci zostanÄ… przesÅ‚ane do SOFORT. Przetwarzanie danych odbywa siÄ™ zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. WiÄ™cej informacji na temat przetwarzania danych w zwiÄ…zku z korzystaniem z usÅ‚ug pÅ‚atniczych firmy SOFORT można znaleźć w: https://www.sofort.com/1.0/shared/content/legal/terms/de-DE/SOFORT/ oraz https://www.klarna.com/sofort/.Pliki cookie
 
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to maÅ‚e pliki tekstowe, które zapisywane sÄ… w przeglÄ…darce internetowej, wzgl. przez przeglÄ…darkÄ™ internetowÄ… w systemie komputerowym użytkownika. Jeżeli użytkownik wywoÅ‚a witrynÄ™ internetowÄ…, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Plik ten zawiera charakterystyczny ciÄ…g znaków, który umożliwia jednoznacznÄ… identyfikacjÄ™ przeglÄ…darki podczas ponownego wywoÅ‚ania witryny internetowej. 

Pliki cookie sÄ… zapisywane na Twoim komputerze. Dlatego masz peÅ‚nÄ… kontrolÄ™ nad wykorzystaniem tych plików. DziÄ™ki wybraniu odpowiednich ustawieÅ„ technicznych na Twojej przeglÄ…darce internetowej otrzymujesz informacjÄ™ przed wstawieniem plików cookie i możesz decydować o przyjÄ™ciu każdego z nich z osobna oraz uniemożliwić ich zapisywanie i przekazywanie danych. Pliki cookie, które już zostaÅ‚y zapisane, można w każdej chwili usunąć. Pragniemy jednak zwrócić uwagÄ™, że w takim przypadku korzystanie przez Ciebie ze wszystkich funkcji niniejszej witryny internetowej może nie być możliwe w peÅ‚nym zakresie.
Pod podanymi poniżej linkami możesz zasiÄ™gnąć informacji, w jaki sposób zarzÄ…dzać plikami cookie (m.in. również je dezaktywować) w najważniejszych przeglÄ…darkach.
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac


technicznie niezbędne pliki cookie
O ile w poniższej deklaracji o ochronie danych osobowych nie podano żadnych innych informacji, aczkolwiek te technicznie niezbÄ™dne pliki cookie stosujemy w tym celu, aby nasza oferta byÅ‚a efektywniejsza, bezpieczniejsza i przyjaźniejsza dla użytkownika. Ponadto pliki cookie umożliwiajÄ… naszym systemom rozpoznanie Twojej przeglÄ…darki również po przejÅ›ciu na innÄ… stronÄ™ oraz oferowanie usÅ‚ug. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogÄ… być oferowane bez stosowania plików cookie. Funkcje te wymagajÄ…, aby przeglÄ…darka zostaÅ‚a ponownie rozpoznana również po przejÅ›ciu na innÄ… stronÄ™.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa siÄ™ na podstawie § 25 ust. 1 zdanie 1 TTDSG (niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i mediach elektronicznych). Przetwarzanie danych odbywa siÄ™ zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego nadrzÄ™dnego, prawnie uzasadnionego interesu, polegajÄ…cego na zapewnieniu optymalnego dziaÅ‚ania witryny internetowej oraz ksztaÅ‚towania naszej oferty w sposób efektywny i przyjazny dla użytkownika.
Z przyczyn, które wynikajÄ… z PaÅ„stwa szczególnej sytuacji, w każdej chwili majÄ… PaÅ„stwo prawo sprzeciwić siÄ™ opartemu na art. 6 (1) lit. f DSGVO przetwarzaniu dotyczÄ…cych PaÅ„stwa danych osobowych.
 
 

Analiza      Åšledzenie reklam      

Korzystanie z Google Analytics 4
Na naszej stronie internetowej korzystamy z usługi analizy internetowej Google Analytics świadczonej przez Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; "Google").
Przetwarzanie danych sÅ‚uży analizie tej strony internetowej i jej odwiedzajÄ…cych oraz celom marketingowym i reklamowym. Google bÄ™dzie wykorzystywać uzyskane informacje na zlecenie operatora tej strony internetowej w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporzÄ…dzania raportów dotyczÄ…cych aktywnoÅ›ci na stronie internetowej oraz Å›wiadczenia innych usÅ‚ug zwiÄ…zanych z aktywnoÅ›ciÄ… na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. 
Można zebrać miÄ™dzy innymi nastÄ™pujÄ…ce informacje: Adres IP, data i godzina wyÅ›wietlenia strony, Å›cieżka klikniÄ™cia, informacje o przeglÄ…darce i urzÄ…dzeniu, z którego korzystasz, odwiedzane strony, adres odsyÅ‚acza URL (strona, przez którÄ… weszli PaÅ„stwo na naszÄ… stronÄ™), dane o lokalizacji, aktywność zakupowa. Dane użytkownika mogÄ… być Å‚Ä…czone przez Google z innymi danymi, takimi jak historia wyszukiwania, konta osobiste użytkownika, dane dotyczÄ…ce korzystania z innych urzÄ…dzeÅ„ oraz wszelkie inne dane, które Google może posiadać na temat użytkownika.
 
Korzystanie z Google Ads Conversion-Tracking 
Na naszej witrynie internetowej stosujemy program reklam internetowych „Google Ads” i w tym zakresie tzw. conversion tracking (Å›ledzenie konwersji). Google Conversion Tracking to narzÄ™dzie analityczne firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; "Google"). 
Jeżeli klikniesz ogÅ‚oszenie wyÅ›wietlone przez Google, na Twoim komputerze zostanie zapisany plik cookie do Å›ledzenia konwersji. Te pliki cookie majÄ… ograniczony okres ważnoÅ›ci, nie zawierajÄ… danych osobowych i tym samym nie sÅ‚użą do personalnej identyfikacji. Jeżeli odwiedzasz okreÅ›lone strony na naszej witrynie internetowej, a plik cookie jeszcze nie utraciÅ‚ ważnoÅ›ci, firma Google i my możemy rozpoznać Twoje klikniÄ™cie na ogÅ‚oszenie i przekierowanie do tej strony. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. DziÄ™ki temu nie ma możliwoÅ›ci, aby pliki cookie mogÅ‚y być Å›ledzone za poÅ›rednictwem witryn internetowych przez klientów Ads.
Informacje, które sÄ… gromadzone przy pomocy plików cookie konwersji, sÅ‚użą do opracowania statystyk konwersji. Przy okazji dowiadujemy siÄ™, jaka jest caÅ‚kowita liczba użytkowników, którzy kliknÄ™li na jedno z naszych ogÅ‚oszeÅ„ i zostali przekierowani do jednej ze stron opatrzonych tagiem Å›ledzenia konwersji. Nie otrzymujemy jednak informacji, które umożliwiaÅ‚yby personalnÄ… identyfikacjÄ™ użytkowników.
Dane użytkownika mogą być przesyłane na serwery Google LLC w USA. Dla USA istnieje decyzja Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony danych, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Firma Google posiada certyfikat TADPF i jest tym samym zobowiązana do przestrzegania europejskich zasad ochrony danych.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa siÄ™ za zgodÄ… użytkownika na podstawie § 25 ust. 1 zdanie 1 TTDSG (niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i mediach elektronicznych) w powiÄ…zaniu z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe użytkowników sÄ… przetwarzane za ich zgodÄ… na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili odwoÅ‚ać swojÄ… zgodÄ™ bez wpÅ‚ywu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody do momentu odwoÅ‚ania.
SzczegóÅ‚owe informacje oraz deklaracjÄ™ o ochronie danych osobowych firmy Google znajdziesz pod adresem: https://www.google.de/policies/privacy/Wtyczki

Korzystanie z Google Tag Manager 
Na naszej witrynie internetowej korzystamy z aplikacji Google Tag Manager firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; "Google").  Aplikacja ta pozwala zarzÄ…dzać tagami JavaScript i HTML, używanymi do implementacji w szczególnoÅ›ci narzÄ™dzi do Å›ledzenia i analizy. Przetwarzanie danych sÅ‚uży do dostosowanego do indywidualnych potrzeb ksztaÅ‚towania i optymalizacji naszej witryny internetowej. Sama aplikacja Google Tag Manager nie zapisuje ani plików cookie, ani nie przetwarza danych osobowych. Umożliwia ona jedynie wywoÅ‚anie dalszych tagów, które mogÄ… zbierać i przetwarzać dane osobowe. SzczegóÅ‚owe informacje o warunkach użytkowania i ochronie danych osobowych znajdziesz pod adresem https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html
 
Korzystanie z YouTube
Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji zamieszczania filmów wideo YouTube firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „YouTube“).YouTube to przedsiÄ™biorstwo powiÄ…zane z Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”).
Funkcja pozwala wyÅ›wietlać na stronie internetowej filmy zamieszczane na YouTube w ramce pÅ‚ywajÄ…cej (iFrame). JednoczeÅ›nie aktywna jest opcja „Rozszerzony tryb ochrony danych osobowych”. W ten sposób YouTube nie bÄ™dzie zapisywać informacji o osobach odwiedzajÄ…cych stronÄ™ internetowÄ…. Dopiero po obejrzeniu filmu informacje o tym zostanÄ… przekazane do YouTube i tam zapisane. Twoje dane mogÄ… zostać przesÅ‚ane do Stanów Zjednoczonych. 
Dla USA istnieje decyzja Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony danych, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Firma YouTube posiada certyfikat TADPF i jest tym samym zobowiązana do przestrzegania europejskich zasad ochrony danych.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa siÄ™ za zgodÄ… użytkownika na podstawie § 25 ust. 1 zdanie 1 TTDSG (niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i mediach elektronicznych) w powiÄ…zaniu z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe użytkowników sÄ… przetwarzane za ich zgodÄ… na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili odwoÅ‚ać swojÄ… zgodÄ™ bez wpÅ‚ywu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody do momentu odwoÅ‚ania.
SzczegóÅ‚owe informacje na temat gromadzenia i wykorzystania danych przez YouTube oraz Google, zwiÄ…zanych z tym Twoich praw i możliwoÅ›ci ochrony prywatnoÅ›ci znajdziesz we wskazówkach YouTube dotyczÄ…cych ochrony danych osobowych (https://www.youtube.com/t/privacy).

Używanie czcionek Google
Na naszej stronie internetowej stosujemy czcionki Google firmy Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „Google”).
Przetwarzanie danych sÅ‚uży jednolitej prezentacji czcionek na naszej stronie internetowej. W celu zaÅ‚adowania czcionek podczas wywoÅ‚ywania strony zostaje nawiÄ…zane poÅ‚Ä…czenie z serwerami Google. Przetwarzane i przekazywane do Google sÄ… przy tym m.in. adres IP użytkownika oraz informacje dotyczÄ…ce używanej przez niego przeglÄ…darki. Dane te nie sÄ… Å‚Ä…czone z PaÅ„stwa kontem Google. PaÅ„stwa dane mogÄ… ewentualnie zostać przesÅ‚ane do USA. 
Dla USA istnieje decyzja Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony danych, Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Firma Google posiada certyfikat TADPF i jest tym samym zobowiązana do przestrzegania europejskich zasad ochrony danych.
Korzystanie z plików cookie lub porównywalnych technologii odbywa siÄ™ za zgodÄ… użytkownika na podstawie § 25 ust. 1 zdanie 1 TTDSG (niemiecka ustawa o ochronie danych osobowych w telekomunikacji i mediach elektronicznych) w powiÄ…zaniu z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane osobowe użytkowników sÄ… przetwarzane za ich zgodÄ… na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w każdej chwili odwoÅ‚ać swojÄ… zgodÄ™ bez wpÅ‚ywu na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego na podstawie zgody do momentu odwoÅ‚ania.
WiÄ™cej informacji na temat przetwarzania danych i ochrony danych można znaleźć na stronach https://www.google.de/intl/de/policies/ i https://developers.google.com/fonts/faq.


Prawa osób, których dane dotyczÄ…, i okres przechowywania danych

Okres przechowywania zapisanych danych
Po caÅ‚kowitej realizacji umowy dane zostajÄ… zapisane najpierw na czas trwania okresu gwarancyjnego, a nastÄ™pnie z uwzglÄ™dnieniem ustawowych, a w szczególnoÅ›ci wynikajÄ…cych z prawa podatkowego i handlowego terminów przechowywania danych, a po upÅ‚ywie terminu usuniÄ™te, o ile nie wyraziÅ‚aÅ›/-eÅ› zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.
 
Prawa osoby zainteresowanej
Jeżeli spełnione są wymogi ustawowe, przysługują Ci następujące prawa zgodnie z art. 15-20 DSGVO: prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz możliwości transferu danych.
Oprócz tego, zgodnie z art. 21 (1) DSGVO, przysÅ‚uguje Ci prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych, które opiera siÄ™ na art. 6 (1) f DSGVO, jak również na przetwarzanie dla potrzeb reklamy bezpoÅ›redniej.
 
Prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego
Zgodnie z art. 77 DSGVO masz prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych nie odbywa się zgodnie z prawem.
 
Prawo sprzeciwu
JeÅ›li podstawÄ™ opisanego tu przetwarzania danych osobowych stanowi nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 punkt 1 lit. f RODO, użytkownik ma prawo sprzeciwu w każdej chwili wobec przetwarzania danych ze skutkiem na przyszÅ‚ość z przyczyn wynikajÄ…cych z jego szczególnej sytuacji.
Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych zostanie zakoÅ„czone, chyba że bÄ™dziemy mogli udowodnić bezwzglÄ™dne przyczyny przetwarzania nienaruszajÄ…ce ochrony, które sÄ… nadrzÄ™dne wobec interesów, praw i wolnoÅ›ci użytkownika, lub jeÅ›li przetwarzanie sÅ‚uży dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeÅ„ prawnych.
 
ostatnia aktualizacja: 29.11.2023