Regulamin oraz informacje dla klientów

I. Regulamin

§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Poniższy regulamin znajduje zastosowanie do wszystkich umów, które zawrÄ… PaÅ„stwo z nami jako SprzedawcÄ… (Fabian Werner) za poÅ›rednictwem strony internetowej www.diadorn.de. Jeżeli nie umówiono siÄ™ inaczej, stosowane ewentualnie przez PaÅ„stwa wÅ‚asne warunki umów nie znajdujÄ… zastosowania.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych regulacji jest każda osoba fizyczna dokonujÄ…ca czynnoÅ›ci prawnej w celach, które nie mogÄ… być w przeważajÄ…cym stopniu przypisane ani jej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej ani niezależnej dziaÅ‚alnoÅ›ci zawodowej. PrzedsiÄ™biorcÄ… jest osoba fizyczna, osoba prawna lub spóÅ‚ka osobowa posiadajÄ…ca zdolność prawnÄ…, dokonujÄ…ca czynnoÅ›ci prawnej w zwiÄ…zku z jej samodzielnÄ… dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… zawodowÄ… lub gospodarczÄ….

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów .

(2) Z chwilÄ… umieszczenia danego produktu na naszej stronie internetowej przedstawiamy wiążącÄ… ofertÄ™ zawarcia umowy za poÅ›rednictwem internetowego systemu koszyka produktów na warunkach podanych w opisie tego artykuÅ‚u.

(3) Umowa zostaje zawarta za poÅ›rednictwem systemu koszyka internetowego w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
Przeznaczone do zakupu towary  umieszczane sÄ… w "koszyku". Za pomocÄ… odpowiedniego przycisku w pasku nawigacyjnym można przejść do "koszyka" i w każdej chwili dokonać w nim zmian.
Po klikniÄ™ciu przycisku "Checkout" lub "Proceed to order" (lub podobnego oznaczenia) i wprowadzeniu danych osobowych, jak również warunków pÅ‚atnoÅ›ci i wysyÅ‚ki, dane zamówienia zostanÄ… ostatecznie wyÅ›wietlone PaÅ„stwu jako przeglÄ…d zamówienia.
 
Jeżeli jako rodzaj pÅ‚atnoÅ›ci wybiorÄ… PaÅ„stwo system pÅ‚atnoÅ›ci natychmiastowej (np. PayPal (Express/Plus/Checkout), Amazon Pay, Sofort, giropay), znajdÄ… siÄ™ PaÅ„stwo albo na stronie przeglÄ…du zamówienia w naszym sklepie internetowym albo na stronie internetowej oferenta systemu pÅ‚atnoÅ›ci natychmiastowej.
W przypadku przekierowania do danego systemu pÅ‚atnoÅ›ci natychmiastowej należy dokonać tam odpowiedniego wyboru lub wprowadzenia swoich danych. Na koniec na stronie internetowej oferenta systemu pÅ‚atnoÅ›ci natychmiastowej lub po powrotnym przekierowaniu do naszego sklepu internetowego wyÅ›wietlone zostanÄ… dane zamówienia w formie przeglÄ…du zamówienia.
Przed wysÅ‚aniem zamówienia majÄ… PaÅ„stwo możliwość ponownego sprawdzenia informacji podanych w przeglÄ…dzie zamówienia, ich zmiany (także poprzez funkcjÄ™ „wstecz” przeglÄ…darki internetowej) lub anulowania zamówienia.WysyÅ‚ajÄ…c zamówienie poprzez odpowiedni przycisk ("zamówienie z obowiÄ…zkiem zapÅ‚aty", "kup" / "kup teraz", "zamówienie z obowiÄ…zkiem zapÅ‚aty", "zapÅ‚ać" / "zapÅ‚ać teraz" lub podobne oznaczenie), oÅ›wiadczajÄ… PaÅ„stwo o prawnie wiążącym przyjÄ™ciu oferty, przez co dochodzi do zawarcia umowy.

(4) PaÅ„stwa zapytania odnoÅ›nie sporzÄ…dzenia oferty sÄ… dla PaÅ„stwa niewiążące. Przedstawimy PaÅ„stwu wiążącÄ… ofertÄ™ w formie tekstowej (np. za pomocÄ… wiadomoÅ›ci e-mail), którÄ… mogÄ… PaÅ„stwo przyjąć w terminie 5 dni.

(5) Realizacja zamówienia i przekazywanie wszelkich informacji zwiÄ…zanych z zawarciem umowy sprzedaży nastÄ™puje drogÄ… e-mailowÄ…, częściowo w sposób zautomatyzowany. W zwiÄ…zku z powyższym muszÄ… PaÅ„stwo zapewnić, że podany adres e-mail jest prawidÅ‚owy, odbiór wiadomoÅ›ci jest technicznie zapewniony i nie zostanie zablokowany przez filtry antyspamowe.

§ 3 Szczególne postanowienia w zwiÄ…zku z oferowanymi sposobami pÅ‚atnoÅ›ci

(1) Ocena kondycji finansowej
W przypadku,kiedy speÅ‚niamy Å›wiadczenie przed otrzymaniem zapÅ‚aty, np. w przypadku pÅ‚atnoÅ›ci z odroczonym terminem lub polecenia zapÅ‚aty, PaÅ„stwa dane zostanÄ… przekazane, dla ochrony naszych sÅ‚usznych interesów, w celu oceny kondycji finansowej na podstawie metod statystycznych i matematycznych do
 Tesch mediafinanz GmbH , Weiße Breite 5 , 49084 Osnabrück. Zastrzegamy sobie, na podstawie wyników oceny kondycji finansowej, prawo do odmowy udostÄ™pnienia metody pÅ‚atnoÅ›ci z odroczonym terminem lub polecenia zapÅ‚aty.

(2) PÅ‚atność przez SOFORT / Przekaz natychmiastowy
W przypadku wybrania metody pÅ‚atnoÅ›ci Sofort / Przekaz natychmiastowy pÅ‚atność jest przetwarzana przez dostawcÄ™ usÅ‚ug pÅ‚atniczych Sofort GmbH (Theresienhöhe 12, 80339 Monachium, Niemcy; „SOFORT”). Sofort GmbH jest przedsiÄ™biorstwem należącym do Grupy Klarna (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Sztokholm, Szwecja). Warunkiem korzystania z metody pÅ‚atnoÅ›ci SOFORT jest posiadanie aktywowanego w tym celu konta bankowoÅ›ci internetowej. Podczas procesu pÅ‚atnoÅ›ci w ramach zamówienia muszÄ… siÄ™ PaÅ„stwo odpowiednio zidentyfikować i potwierdzić dyspozycjÄ™ pÅ‚atniczÄ… wzglÄ™dem SOFORT. PaÅ„stwa konto bankowe zostanie obciążone natychmiast po zÅ‚ożeniu zamówienia. WiÄ™cej informacji na temat SOFORT można uzyskać pod: https://www.klarna.com/sofort/


(3) PÅ‚atność przez "PayPal" / "PayPal Checkout"
W przypadku wyboru metody pÅ‚atnoÅ›ci oferowanej za poÅ›rednictwem "PayPal" / "PayPal Checkout", pÅ‚atność zostanie zrealizowana za poÅ›rednictwem dostawcy usÅ‚ug pÅ‚atniczych PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Poszczególne metody pÅ‚atnoÅ›ci za poÅ›rednictwem systemu "PayPal" zostanÄ… PaÅ„stwu przedstawione pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem w naszej ofercie internetowej, jak również w procesie skÅ‚adania zamówienia online. Firma "PayPal" może korzystać z innych usÅ‚ug pÅ‚atniczych w celu przetwarzania pÅ‚atnoÅ›ci; jeÅ›li obowiÄ…zujÄ… specjalne warunki pÅ‚atnoÅ›ci, Użytkownik zostanie o nich oddzielnie poinformowany. WiÄ™cej informacji o "PayPal" można znaleźć na stronie https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/legalhub-full.

§ 4 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie prawa wÅ‚asnoÅ›ci

(1) Prawo zatrzymania przysÅ‚uguje PaÅ„stwu tylko w przypadku wystÄ™powania roszczeÅ„ z tego samego stosunku umownego.

(2) Do czasu zapÅ‚aty caÅ‚oÅ›ci ceny za towary pozostajÄ… one naszÄ… wÅ‚asnoÅ›ciÄ….

(3) Jeżeli sÄ… PaÅ„stwo PrzedsiÄ™biorcÄ…, znajdujÄ… dodatkowo zastosowanie poniższe postanowienia:

a) Zachowujemy prawo własności do towaru do momentu uregulowania wszystkich należności z tytułu bieżących transakcji pomiędzy stronami. Przed przeniesieniem prawa własności zabronione jest ustanawianie na towarze zastawu lub jego przewłaszczenie na zabezpieczenie.

b) MogÄ… PaÅ„stwo sprzedać towar w zwiÄ…zku z prowadzonÄ… przez siebie dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… gospodarczÄ…. W takim wypadku jednak, na mocy niniejszej mowy cedujecie na nas PaÅ„stwo wszelkie roszczenia przysÅ‚ugujÄ…ce PaÅ„stwu z tytuÅ‚u dalszej sprzedaży towaru, zaÅ› my tÄ™ wierzytelność przyjmujemy. SÄ… PaÅ„stwo uprawnieni do dochodzenia ww. wierzytelnoÅ›ci. W przypadku nieuregulowania przez PaÅ„stwa należnoÅ›ci,  zastrzegamy sobie prawo do samodzielnego dochodzenia ww. wierzytelnoÅ›ci.

c) W przypadku poÅ‚Ä…czenia lub pomieszania towaru, co do którego zastrzeżono naszÄ… wÅ‚asność, nabywamy udziaÅ‚ we wspóÅ‚wÅ‚asnoÅ›ci nowej rzeczy, którego wysokość obliczana jest jako stosunek ceny wskazanej na rachunku za towar, co do którego zastrzeżono naszÄ… wÅ‚asność do wartoÅ›ci pozostaÅ‚ych rzeczy w chwili ich poÅ‚Ä…czenia lub pomieszania.

d) ZobowiÄ…zujemy siÄ™, na PaÅ„stwa żądanie, zwolnić towar z przysÅ‚ugujÄ…cych nam zabezpieczeÅ„, jeÅ›li ich realna wartość przekracza 110% wartoÅ›ci zabezpieczonego roszczenia. PrzysÅ‚uguje nam prawo wyboru, które z zabezpieczeÅ„ zostanÄ… zwolnione.


§ 5 RÄ™kojmia

(1) ObowiÄ…zujÄ… ustawowe uprawnienia z tytuÅ‚u odpowiedzialnoÅ›ci za wady.

(2) Jako konsument, bÄ™dÄ… PaÅ„stwo poproszeni o sprawdzenie towaru niezwÅ‚ocznie przy dostawie pod kÄ…tem kompletnoÅ›ci, wystÄ™powania widocznych wad i uszkodzeÅ„ podczas transportu. Prosimy również o jak najszybsze poinformowanie nas oraz przewoźnika o ewentualnych zastrzeżeniach. Nawet jeÅ›li nie speÅ‚niÄ… PaÅ„stwo tych próÅ›b, nie bÄ™dzie to miaÅ‚o wpÅ‚ywu na PaÅ„stwa ustawowe roszczenia z rÄ™kojmi.

(3) O ile cecha towaru odbiega od obiektywnych wymogów, odchylenie uważane jest za uzgodnione tylko wtedy, gdy Klient zostaÅ‚ przez nas o tym powiadomiony przed zÅ‚ożeniem oÅ›wiadczenia o zawarciu umowy a odchylenie zostaÅ‚o wyraźnie i osobno uzgodnione miÄ™dzy stronami umowy.

(4)
Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, odmiennie od powyższych regulacji z zakresu rękojmi obowiązuje co następuje:
 
a) Za uzgodnionÄ… wÅ‚aÅ›ciwość towaru uważa siÄ™ tylko nasze wÅ‚asne dane oraz opis produktu dokonany przez producenta, nie zaÅ› innÄ… reklamÄ™, publiczne wychwalanie i wypowiedzi producenta.
 
b) W przypadku wad Å›wiadczymy wedle naszego wyboru rÄ™kojmiÄ™ poprzez poprawkÄ™ albo dodatkowÄ… dostawÄ™. Jeżeli usuniÄ™cie wady nie uda siÄ™, Klient może wedle swojego wyboru zażądać zmniejszenia zapÅ‚aty albo odstÄ…pić od umowy. UsuniÄ™cie wady uważane jest po drugiej nieskutecznej próbie za nieudane, jeżeli w szczególnoÅ›ci z powodu rodzaju towaru albo wady albo innych okolicznoÅ›ci nie wynika co innego. W przypadku poprawki nie musimy ponosić zwiÄ™kszonych kosztów, powstajÄ…cych z powodu transportu towaru w inne miejsce niż miejsce realizacji, jeżeli transport nie odpowiada użyciu towaru zgodnie z przeznaczeniem.
 
c) Okres rÄ™kojmi wynosi rok od dostawy towaru. Skrócenie okresu nie dotyczy:
 
- szkód wynikajÄ…cych z zagrożenia życia, uszkodzenia ciaÅ‚a albo uszczerbku na zdrowiu, które można uznać za spowodowane przez nas w sposób zawiniony, oraz w przypadku innych szkód spowodowanych rozmyÅ›lnie albo w wyniku rażącego niedbalstwa;
- jeżeli złośliwie przemilczeliśmy wadę albo udzieliliśmy gwarancji na właściwość towaru;
- przedmiotów, które zgodnie ze zwykÅ‚ym użytkowaniem zostaÅ‚y użyte do obiektu budowlanego i spowodowaÅ‚y jego wadliwość;
- ustawowych roszczeń regresowych, wysuwanych przez Klienta wobec nas w związku z prawami z zakresu wad.
 
§ 6 Wybór prawa

(1) Umowa podlega prawu niemieckiemu. W przypadku konsumenta wybór prawa obowiÄ…zuje tylko w takim zakresie, w jakim nie narusza to ochrony przyznanej konsumentowi na podstawie przepisów obowiÄ…zujÄ…cych w miejscu jego staÅ‚ego pobytu, których nie można wyÅ‚Ä…czyć w drodze umowy (zasada uprzywilejowania przepisów bardziej korzystnych).

(2) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach MiÄ™dzynarodowej Sprzedaży Towarów nie znajdujÄ… zastosowania.

II. Informacje dla klientów

1. Tożsamość Sprzedawcy

Fabian Werner
Kantstr. 86
10627 Berlin
Niemcy
Telefon: 03020848315
E-Mail: office@diadorn.deAlternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostÄ™pnia platformÄ™ do pozasÄ…dowego rozstrzygania sporów („platformÄ™ ODR”), dostÄ™pnÄ… na stronie https://ec.europa.eu/odr.


JesteÅ›my gotowi, a nie zobowiÄ…zani do brania udziaÅ‚u w procedurach rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym konsumentów.

2. Informacje odnoÅ›nie zawarcia umowy

CzynnoÅ›ci techniczne prowadzÄ…ce do zawarcia umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwoÅ›ci korygowania bÅ‚Ä™dów odbywajÄ… siÄ™ na podstawie regulacji "zawarcie umowy" naszego regulaminu (część I.)

3. JÄ™zyk umowy, utrwalanie tekstu umowy

3.1 JÄ™zykiem umowy jest jÄ™zyk polski.

3.2 Tekst umowy nie jest przez nas zapisywany. Przed zÅ‚ożeniem zamówienia za pomocÄ… koszyka internetowego mogÄ… PaÅ„stwo wydrukować tekst umowy przy użyciu funkcji drukowania w przeglÄ…darce lub zapisać go w postaci elektronicznej. Po otrzymaniu zamówienia, treść zamówienia, wymagane przepisami prawa informacje w przypadku umów zawieranych na odlegÅ‚ość z konsumentem oraz regulamin zostanÄ… PaÅ„stwu przesÅ‚ane w formie wiadomoÅ›ci e-mail.

3.3 W przypadku zapytaÅ„ ofertowych poza systemem koszyka przesyÅ‚amy wszelkie dane umowne w ramach wiążącej oferty w formie tekstowej, np. drogÄ… e-mailowÄ…. Dane te można wydrukować lub zabezpieczyć elektronicznie.

4. Kodeksy dobrych praktyk

4.1 Przestrzegamy kryteriów jakoÅ›ci Käufersiegel okreÅ›lonych przez firmÄ™ Händlerbund Management AG - do wglÄ…du na stronie: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertifizierungskriterien.pdf.

5. GÅ‚ówne cechy towarów lub usÅ‚ug

Istotne cechy towaru i/lub usługi podane są w danej ofercie.

6. Ceny i sposoby pÅ‚atnoÅ›ci

6.1 Podane w ofertach ceny i koszty przesyÅ‚ki stanowiÄ… ceny koÅ„cowe. ZawierajÄ… one wszystkie skÅ‚adniki ceny, w tym wszelkie należne podatki.

6.2 Ceny towarów nie zawierajÄ… kosztów ich dostawy, okreÅ›lonych w odpowiednio opisanej zakÅ‚adce na naszej stronie internetowej lub w opisie danego produktu. Można je wywoÅ‚ać przy pomocy odpowiednio oznakowanego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, sÄ… osobno wykazywane podczas procedury zamawiania i należy je dodatkowo doliczyć, jeżeli nie zadeklarowano dostawy z bezpÅ‚atnÄ… wysyÅ‚kÄ…. 

6.3 Jeżeli dostawa jest realizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, mogÄ… wystÄ…pić niezależne od nas koszty dodatkowe, jak np. opÅ‚aty celne, podatki lub opÅ‚aty za przekazy pieniężne (opÅ‚aty za przelew, wymianÄ™ waluty w instytucjach kredytowych). PaÅ„stwo sÄ… zobowÄ…zani do pokrycia tych kosztów. 
 
6.4 Koszty przelewów pieniężnych ponoszÄ… PaÅ„stwo również w przypadku, gdy dostawa jest realizowana do paÅ„stwa czÅ‚onkowskiego UE, lecz pÅ‚atność zostaÅ‚a zlecona w kraju spoza Unii Europejskiej.

6.5 DostÄ™pne rodzaje pÅ‚atnoÅ›cisÄ… pokazane pod odpowiednio oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

6.6 Jeżeli nic innego nie wynika z danego sposobu pÅ‚atnoÅ›ci, pÅ‚atnoÅ›ci zwiÄ…zane z zawartÄ… umowÄ… stajÄ… siÄ™ natychmiast wymagalne.

7. Warunki dostawy

7.1 Warunki, termin oraz istniejÄ…ce w danym wypadku ograniczenia dostawy znajdujÄ… siÄ™ pod oznakowanym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.

7.2 W przypadku, gdy sÄ… PaÅ„stwo Konsumentem, zgodnie z przepisami, niebezpieczeÅ„stwo przypadkowej utraty lub  przypadkowego uszkodzenia sprzedanej rzeczy podczas wysyÅ‚ki przechodzi na PaÅ„stwa dopiero z chwilÄ… wydania PaÅ„stwu rzeczy, niezależnie od tego, czy przesyÅ‚ka byÅ‚a ubezpieczona, czy też nie. ReguÅ‚a ta nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy samodzielnie dokonali PaÅ„stwo wyboru przewoźnika spoza opcji dostarczenia oferowanych przez nas lub zlecili PaÅ„stwo dostarczenie towaru innej osobie.

W przypadku, gdy są Państwo Przedsiębiorcą, dostawa towaru odbywa się na Państwa ryzyko.

8. Ustawowa odpowiedzialność za wady

Kwestie odpowiedzialnoÅ›ci cywilnej za wady regulujÄ… postanowienia dotyczÄ…ce „RÄ™kojmi” zawarte w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (część I). 

Powyższy regulamin oraz informacje dla klientów zostaÅ‚y sporzÄ…dzone przez prawników specjalizujÄ…cych siÄ™ w prawie internetowym i sÄ… nieustannie sprawdzane pod kÄ…tem zgodnoÅ›ci z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeÅ„stwo prawne tego tekstu i przejmuje odpowiedzialność w przypadku zwiÄ…zanych z nim postÄ™powaÅ„. DokÅ‚adne informacje znajdÄ… PaÅ„stwo pod adresem: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agb-service.

ostatnia aktualizacja: 29.11.2023